Podmínky ochrany osobních údajů

Úvodní strana Podmínky ochrany osobních údajů

Úvod

Děkujeme, že využíváte služeb naší nákupní galerie Lapert.cz. V rámci našich služeb pro Vás zajišťujeme zboží z celé Evropy a Asie, které jinde snadno neseženete.

Abychom pro Vás mohli zajistit dodání zboží objednaného v naší nákupní galerii, musíme pro vyřízení objednávek získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Abychom Vás mohli efektivně informovat o novinkách v našem katalogu produktů, zpracováváme i další Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem. Zároveň pro nás však je a vždy bude důležitá ochrana Vašeho soukromí i bezpečnost Vašich osobních údajů.

Cílem tohoto dokumentu je transparentně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, uchováváme, sdílíme a používáme Vaše osobní údaje a zároveň popsat, jaká kontrolní opatření a možnosti máte k dispozici v souvislosti s Vašimi právy na ochranu osobních údajů.

SPRÁVCE

Za „Lapert“ a její další jazykové mutace se v těchto podmínkách označuje správce osobních údajů, který je také provozovatelem internetové nákupní galerie Lapert.cz, společnost LUNZO s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 066 67 678.

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů jsou vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Lunzo prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla ochrany osobních údajů vyplývající z GDPR. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí především GDPR a právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie vztahujících se k ochraně osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a citlivé údaje

Lunzo nejmenovala pověřence pro ochranu osobní údajů, jelikož taková povinnost dle GDPR společnosti nevznikla.

Nezpracováváme citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) a ani čísla platebních karet.

 

Předmět činnosti Lunzo

Lunzo je společnost, která svým zákazníkům nabízí zprostředkování dodání zboží od dodavatelů zboží z EU a mimo EU, především Číny.

Rozsah nabízených služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že dojde ke změně a nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Podmínky ochrany osobních údajů, tak Lunzo provede aktualizaci těchto podmínek (viz blíže Změny Podmínek ochrany osobních údajů).

 

Jaké osobní údaje, z jakého důvodu a na jakou dobu shromažďujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s/se:

 1. vytvořením zákaznického účtu. Přihlášení k Vašemu účtu je možné na základě provedené registrace po zadání e-mailu a hesla, příp. se můžete přihlásit prostřednictvím Vašeho Google účtu. Právním základem pro zpracování osobních údajů poskytnutých v souvislosti s registrací je plnění smlouvy a provádění opatření přijatých před jejím uzavřením; 
 2. zasíláním  newsletteru. Pokud jste neodmítli zasílání newsletteru (princip opt-out) prostřednictvím příslušného tlačítka, příp. jste v rámci svého účtu souhlasili s newsletterem (princip opt-in), můžeme Vám zasílat informace o novinkách, akcích a slevových kupónech. Kdykoliv v budoucnu se můžete z odběru newsletterů odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného ve zprávě (e-mail/
 3. vyřízením objednávky (odeslání a zaplacení). Jelikož máte zájem o nabízené zboží, budeme zpracovávat Vaše údaje z důvodu plnění smlouvy o zprostředkování prodeje;
 4. odesláním dotazu/požadavku na náš e-mail nebo prostřednictvím helpdesku;
 5. odesláním zákaznického hodnocení;
 6. vyřizováním reklamace;
 7. zavoláním na naši infolinku;
 8. návštěvou a používáním našich webových stránek.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 1. email, heslo, Google ID (při přihlášení Google účtem) pro vytvoření zákaznického účtu;
 2. email, IP adresa, logy k přihlášení a odhlášení pro zasílání newsletteru;
 3. jméno, příjmení, email, telefon, adresa fakturační/doručovací (ulice a číslo domu, město, PSČ, země) a číslo bankovního účtu vč. informací o ceně a vybraném zboží pro vyřízení objednávky;
 4. email vč. sdělených informací pro vyřízení Vašeho dotazu/požadavku:
 5. jméno, příjmení, email, text příspěvku (hodnocení)pro zákaznické hodnocení našich služeb/zboží:
 6. jméno, příjmení, adresa a číslo bankovního účtu pro vyřízení reklamace;
 7. číslo objednávky, datum a čas hovoru a přepis nejdůležitějších informací z hovoru, příp. další údaje, které nám v průběhu hovoru sdělíte, abychom k Vaší spokojenosti vyřídili Váš dotaz/požadavek;
 8. cookie soubory pro návštěvu a používání našich webových stránek, příp. také pro remarketing, pokud jste s cookies souhlasili (viz blíže zásady cookies, které jsou dostupné zde).

 

K čemu osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme k těmto účelům:

 1. usnadnění/urychlení nákupu prostřednictvím zákaznického účtu;
 2. zasílání zajímavých nabídek;
 3. vyřízení objednávky (odeslání a zaplacení) a také z důvodů účetních daňových předpisů;
 4. vyřízení dotazu/požadavku;
 5. zákaznické hodnocení služeb/zboží (údaje vložené do recenzí, produktových diskuzí);
 6. vyřízení reklamace;
 7. vyřízení dotazu/požadavku sděleného prostřednictvím infolinky;
 8. přizpůsobení/fungování našich webových stránek (viz blíže zásady cookies, které jsou dostupné zde).

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 1. Právo na přístup – můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom Vám sdělili, které údaje o Vás zpracováváme;
 2. Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom změnili nebo aktualizovali Vaše osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné;
 3. Právo na výmaz – můžete nás kdykoliv požádat, abychom osobní údaje vymazali. V případě, že požádáte o výmaz, Vaše osobní údaje vymažeme pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování nám neukládá zákonná povinnost;
 4. Právo na omezení – v případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;
 5. Právo vznést námitku – možnost kdykoliv vznést námitku proti zpracování, které je prováděno za účelem ochrany oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání newsletterů, použijte prosím odkaz uvedený v patičce newsletteru, který jste od nás obdrželi k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem;
 6. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů;
 7. Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na Vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku. Při zpracování společností Lunzo nedochází k automatizovanému rozhodování; 
 8. Právo odvolat souhlas – pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 9. Právo podat stížnost dozorovému úřadu – www.uoou.cz.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv či žádostí o zrušení Vašeho účtu se na nás obracejte e-mailem na info@lapert.cz anebo na adresu sídla společnosti Lunzo. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

Uchování a výmaz osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, zejména daňových a účetních, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená.

Osobní údaje zpracovávané pro účely registrace vymažeme, jakmile nás kontaktujete se žádostí o zrušení Vašeho účtu.

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby Vás již dále neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

 • pokud v souvislosti s Vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nevyřízená objednávka, reklamace, nedořešený problém v helpdesku;
 • tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti,  a/nebo
 • tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních (oprávněných) zájmů, jako je např. uplatňování nebo obrana našich právních nároků (např. soudní spor či správní řízení) nebo prevence proti podvodům.

 

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Máme závazek chránit osobní údaje našich zákazníků. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti Vašich osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Přijaly jsme různá opatření vč. pseudonymizace, šifrování, určení přístupu k údajům a stanovení doby uchovávání, která mají zabránit neoprávněnému zpracování.

Ochranu zákaznického účtu zajišťuje heslo, takže Vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k Vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání portálu se vždy odhlásit.

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předávány třetím osobám v závislosti na účelu, pro který jsou zpracovávány. Vaše osobní údaje mohou být předány

 • prodejcům/výrobcům zboží za účelem realizace objednávky, např. Alibaba Group
  Binjiang District, 310 052, Čína;
 • společnostem vydávajícím platební karty a poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb;
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaného zboží;
 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
 • třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům za účelem zpracování  zákonných povinností.;
 • státním orgánům např. policie.

Pokud třetí osoby zpracovávají Vaše údaje a nejedná-li se o zpracovatele osobních údajů, neneseme za tato zpracování odpovědnost. Tato zpracování se řídí příslušnými zásadami zpracování osobních údajů těchto třetích osob.

 

Předávání osobních údajů mimo EU/EHP

V souvislosti s vyřízením objednávky jsou Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje (telefon a e-mail) předány mimo EU/EHP do Číny, Hong Kongu anebo Singapuru (rozsah těchto zemí můžeme aktualizovat v závislosti na tom, ve kterých zemích se nachází prodejci, jejichž zboží najdete v naší nákupní galerii), a to na základě specifické výjimky dle čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť předání těchto osobních údajů je nezbytné pro to, abychom mohli splnit smlouvu o zprostředkování nákupu zboží uzavřenou s Vámi.

Berete na vědomí, že v těchto třetích zemích nemusí tamní právní předpisy zaručovat odpovídající úroveň ochrany osobních údajů jako v EU a společnost Lunzo není schopna ovlivnit nakládání s Vašimi osobními údaji zpracovávanými mimo EU/EHP; učinili jsme ovšem maximum, abychom tímto způsobem předávali pouze údaje nezbytné k plnění smlouvy.

 

Změny Podmínek ochrany osobních údajů

Tyto podmínky můžeme příležitostně změnit. Pokud učiníme podstatné změny těchto podmínek, upozorníme Vás na tyto změny, např. formou dobře viditelného upozornění na našich webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu. Proto si prosím nezapomeňte upozornění ohledně změny Podmínek ochrany osobních údajů pečlivě přečíst. 

 

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 24.8.2021